สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูการบิน

0
101

2013041491128

สถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งครูการบิน แผนกฝึกบินเครื่องบิน สังกัดกองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จำนวน 7 อัตรา อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 30,890 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับสถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การบรรจุ การแต่งตั้ง การออกจากตำแหน่ง วินัย และการลงโทษของพนักงาน พ.ศ.๒๕๓๗ และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.2 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ตามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง ที่รับสมัคร ท้ายประกาศรับสมัครนี้ครบถ้วนอยู่ก่อน หรือในวันปิดรับสมัคร

2. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครที่สำนักงานทรัพยากรบุคคล สถาบันการบินพลเรือน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐ ๒๒๗๒ ๕๗๔๑-๔ ต่อ ๒๓๑ หรือ โทร ๐ ๒๒๗๒ ๕๒๘๗ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันอังคาร ที่ 30 เมษายน ๒๕๕๖ ในวันทำการระหว่างเวลา ๐๘.๐๐–๑๖.๐0 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.catc.or.th

3. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร

ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังนี้

3.1 สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.2 สำเนาหลักฐานตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้อ 1.2 ข้อ 1.3 และข้อ 1.4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวของหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.5 สำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.6 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๓x๔ ซม. จำนวน ๑ รูป
3.7 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน
3.8 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบ จะประกาศให้ทราบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วัน ที่สถาบันการบินพลเรือน หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.catc.or.th

ที่มา : http://www.enn.co.th

NO COMMENTS