Home >> ข่าวการศึกษา (page 41)

Category Archives: ข่าวการศึกษา

รับตรง เภสัช ม.วลัยลักษณ์ 2557

รับตรง เภสัช ม.วลัยลักษณ์ 2557

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยเปิดรับ 2 ประเภท ดังนี้ -ประเภทโควตา รับสมัครเฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 – 24 มกราคม 2557 -ประเภทรับตรง รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 9 ตุลาคม 2556 – 2 พฤษภาคม 2557 จำนวนการรับกำหนดการที่มา : http://www.enn.co.th

Read More »

รับตรง คณะเทคโนโลยีสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล 57

รับตรง คณะเทคโนโลยีสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล 57

รับตรง คณะเทคโนโลยีสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล 2557 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมถึง 4 ตุลาคม 2556  กำหนดการรับสมัคร กำหนดการ สอบตรงรอบแรก รับสมัครสอบ 1 สิงหาคม – 4 ตุลาคม 2556 ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน 11 ตุลาคม 2556 สอบข้อเขียน 19 ตุลาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 6 พฤศจิกายน สอบสัมภาษณ์ 9 พฤศจิกายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 11 พฤศจิกายน 2556 รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและลงทะเบียน 12-15 พฤศจิกายน 2556 ICT Preparatory Program มิถุนายน- กรกฎาคม 2557 เปิดภาคเรียน สิงหาคม 2557 ดูเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่ http://www.ict.mahidol.ac.th/thai/thaiadmission/index.html *** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวค่ะ ติดต่อกับ ICT  งานประชาสัมพันธ์ ...

Read More »

งาน Mahidol Health Day ม.เชียงใหม่

งาน Mahidol Health Day ม.เชียงใหม่

เชิญชวน พี่ ๆเพื่อน ๆน้องๆ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มาร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆมากมาย ในงาน Mahidol Health Day วันนี้ 24 สิงหานี้ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มา : http://www.enn.co.th

Read More »

รับตรง คณะเทคโนโลยีสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล 2557 รอบแรก

รับตรง คณะเทคโนโลยีสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล 2557 รอบแรก

รับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557 (รอบแรก) สมัครออนไลน์ทาง Website : http://admission.ict.mahidol.ac.th/online/ สมัครด้วยตนเอง ที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา หรือ ที่อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพญาไท ค่าสมัครสอบ 600 บาท คุณสมบัติ   - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ - มีผลคะแนนทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย ผลการเรียนรวมเฉลี่ย(GPAX), O-NET, GAT, PAT 1 (คณิตศาสตร์), PAT 2 (วิทยาศาสตร์) โดยคิดตามค่าน้ำหนัก ดังนี้ 1. GPAX ค่าน้ำหนักร้อยละ    20 2. O-NET ค่าน้ำหนักร้อยละ    30 3. GAT ค่าน้ำหนักร้อยละ   ...

Read More »

รับตรง เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ฯ มศก. 57 รอบ 2

รับตรง เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ฯ มศก. 57 รอบ 2

โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา 2557 (รอบ 2) จํานวนที่รับเข้าศึกษา สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ จํานวนรับ 15 คน สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี จํานวนรับ 15 คน คุณสมบัติ 1.ต้องสอบได้ในลําดับที่ 1-50 ของสายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเมื่อเรียงตามค่าระดับเฉลี่ยสะสมม.4 – ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา 2. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไปนี้รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00 ของระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายนับถึงภาคการศึกษาปลายของชั้น ม.5 - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ) ค่าสมัคร 500 บาท กำหนดการ ที่มา : http://www.enn.co.th

Read More »

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม(JGSEE)รับนศ.ใหม่พร้อมให้ทุน

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม(JGSEE)รับนศ.ใหม่พร้อมให้ทุน

 “บัณฑิต วิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม” (JGSEE)เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 รอบที่ 1 พร้อมมีทุนการศึกษามอบให้ระหว่างเรียน หลักสูตรนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง 5 สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย คือ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อทำงานวิจัยและสร้างบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุน การวิจัยให้เพื่อเรียนต่อปริญญา โท-เอก หลักสูตรนานาชาติ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานและภาวะโลกร้อน Course Program Doctor of Philosophy Master of Philosophy Master of Science Master of Engineering (Energy) Master of Engineering (Environment) Student Scholarships at JGSEE There are numerous scholarships for students with prominent records of ...

Read More »

พยาบาล (นานาชาติ) ม.รังสิต เปิดรับสมัครนศ.ใหม่

พยาบาล (นานาชาติ) ม.รังสิต เปิดรับสมัครนศ.ใหม่

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสุขภาพระหว่าง ประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 สิงหาคม 2556 โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL 500, CU-TEP>535 หรือผ่านการสัมภาษณ์จากมหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ปราณี ทัดศรี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 085 022 4756, 02 997 2200 ต่อ  5061 E-mail : pranee.t@rsu.ac.thหรือhttp://www.rsu.ac.th/nurse/Course-Graduate-Diploma-International-Health.aspx ม.รังสิต ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายจัดอบรมผลิตสื่อคุณธรรม: สุดยอดผู้นำ “ผลิตสื่อความดี” (ปีที่ 6)             คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และธนาคารออมสิน จัดโครงการอบรมพัฒนาการผลิตสื่อคุณธรรม: สุดยอดผู้นำ ...

Read More »

ขอเชิญร่วมงานแนะนำหลักสูตรป.โทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) TU

ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานแนะนำหลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ดังนี้ กำหนดการ วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 เวลา: 13.30 น. เป็นต้นไป สถานที่: ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) สำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ http://docs.google.com/forms/d/1Rqaxc2x6aFsSbiSOoMOaFfBsPYyFwY8QQr9ctHtluDE/viewform รายละเอียดเพิ่มเติม www.econ.tu.ac.th/mbe โทร. 02-613-2423, 02-613-2479 อีเมล์: mbe@econ.tu.ac.th  ที่มา : http://www.enn.co.th

Read More »

สยามคูโบต้า ชวนคนรุ่นใหม่ใจรักเกษตร ร่วม KUBOTA Smart Farme

สยามคูโบต้า ชวนคนรุ่นใหม่ใจรักเกษตร ร่วม KUBOTA Smart Farme

สยามคูโบต้า ชวนคนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักการเกษตร ร่วมโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp เปิดประสบการณ์ ควบคู่การเรียนรู้ สู่ เกษตรยุคใหม่  สยามคูโบต้า จัดโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp 2013 ภายใต้แนวคิด “เปิดหัวใจ เปิดเส้นทางสู่เกษตรกรรมยุคใหม่” เพื่อกระตุ้นให้นิสิต นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการพัฒนาแนวทางการทำเกษตรเพื่อให้เกิดการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พร้อมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเกษตรยุคใหม่ และทดลองฝึกฝนทำการเกษตรด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัย โดยเปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม  โครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp 2013 ในครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 -19 ตุลาคม 2556  ณ โรงแรมพินนาเคิล รีสอร์ทแอนด์สปา จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ผู้ที่ เข้าร่วมโครงการจะได้พบกับกิจกรรมต่าง ๆมากมายตลอดทั้ง 6 วัน อาทิ เปิดโลกเทคโนโลยีการเกษตรแบบคูโบต้า เยี่ยมชมสายการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรจากคูโบต้า สัมผัสประสบการณ์ในการทำการเกษตรยุคใหม่ โจทย์ลับสมอง ท้าทายความสามารถ พร้อมทั้งพบแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ เชฟวิชิต มุกุระ สุดยอดเชฟจากโรงแรมแมนดาริน ...

Read More »

รับตรงในระบบสอบแข่งขัน สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น 2557

รับตรงในระบบสอบแข่งขัน สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น 2557

สถาบัน เทคโนโลยีไทย  – ญี่ปุ่น  เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2557 คุณสมบัติกำหนดการ ที่มา : http://www.enn.co.th

Read More »
Scroll To Top