Home >> ข่าวการศึกษา (page 41)

Category Archives: ข่าวการศึกษา

รับตรง โครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลฯ มช. 2557

รับตรง โครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลฯ มช. 2557

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ปีการศึกษา 2557 รับจำนวน 10 คนกำหนดการ รับสมัคร 4 พ.ย. 2556 – 31 ม.ค. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 25 ก.พ. 2557 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 28 ก.พ. 2557 สอบสัมภาษณ์/ตรวจสุขภาพ 15 มี.ค. 2557 ยืนยันสิทธิ์ 31 มี.ค. 2557 ค่าสมัคร 500 บาท ที่มา : http://www.enn.co.th

Read More »

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.มหิดล 2557

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.มหิดล 2557

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557 คุณสมบัติทางการศึกษา - กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือกลุ่ม จังหวัดของภาคที่สมัคร - GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 - GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสังคมฯ แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 3.00 คุณสมบัติเฉพาะ - ผู่สมัคร รวมทั้งบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย (ตามคําสั่งศาล) ต้องมี ภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต้อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน หากบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย (ตามคําสั่งศาล) ที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย - สัญชาติไทย และมีบัตรประจําตัวประชาชนไทย - อายุไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร กำหนดการ รับสมัคร  2-30 กันยายน 2556 ประกาศที่นั่งสอบและสนามสอบ 1-25 พฤศจิกายน 2556 ...

Read More »

รับตรง แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 2557

รับตรง แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 2557

รับตรง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2557 กำนหนดการ รับสมัคร 2-20 กันยายน 2556 สอบวิชาการ 12-13 ตุลาคม 2556 ประกาศรายชื่อและสอบสัมภาษณ์ กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศรายชื่อตรวจร่างกาย มีนาคม 2557 ตรวจร่างกาย มีนาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มีนาคม 2557 ค่าสมัคร 2,050 บาท ที่มา : http://www.enn.co.th

Read More »

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ จำนวน 60 ตำแหน่ง นปร. รุ่นที่ 8

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ จำนวน 60 ตำแหน่ง นปร. รุ่นที่ 8

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบ บราชการ (ก.พ.ร.) จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ จำนวน 60 ตำแหน่ง ในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ หรือ นปร. รุ่นที่ 8 ประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ คือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทอายุไม่เกิน 30 ปี หรือ ปริญญาเอกอายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดสาขาวิชา ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.opdc.go.th,www.igpthai.org หรือสอบถามได้ที่ 0 2356 9999 ต่อ 8838, 8842, 9937 หรือ 0 2141 9016 -18 ที่มา : http://www.enn.co.th

Read More »

เชิญร่วมงานเปิดบ้านสถาปัตย์ลาดกระบัง 2556

เชิญร่วมงานเปิดบ้านสถาปัตย์ลาดกระบัง 2556

สำหรับน้องๆ มัธยมปลาย และบุคคลที่สนใจคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน ” ARCH KMITL OPEN HOUSE ” เปิดบ้านสถาปัตย์ลาดกระบัง 2556 ในวันที่ 6-7 กันยายน 56 ณ ห้องประชุม ศ.ประสม รังสิโรจน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง งานนี้ไม่ต้องลงทะเบียนจ้า รายละเอียดเพิ่มเติม www.arch.kmitl.ac.th www.facebook.com/OpenHouse.ARCHKMITL ที่มา : http://www.enn.co.th

Read More »

30 ทุนเรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่ฮ่องกง

30 ทุนเรียนภาษาอังกฤษฟรี ที่ฮ่องกง

สถาบัน ภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าออกฟอร์ดและเคมบริดจ์แห่งฮ่องกงกำหนดจัดโครงการทุน การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติรุ่นที่ 3 (ด้านภาษาอังกฤษ) ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ทุนนี้มอบให้แก่นักเรียนและนิสิต อายุ13-23 ปีจำนวน รวมทั้งสิ้น 30 ทุน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,302,500 บาท โครงการมีกำหนดจัดในวันที่ 15 – 31 ตุลาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรมและพัฒนา ทักษะ ค่านิยมส่วนบุคคล ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน รวมถึงเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ๆได้ ๑. ลักษณะโครงการ ลักษณะโครงการ ๑.๑  ร่วมประชุมปฐมนิเทศด้านการเดินทางและเอกสารก่อนออกเดินทาง ๑.๒. เดินทางสู่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทางสถาบันฯ จัดรถรับ-ส่ง นักเรียนระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงกับที่พัก ๑.๓  พำนักที่หอพักนานาชาติ โดยสถาบันฯ จัดสรรที่อยู่และรับผิดชอบดูแลเรื่องอาหาร โดยมีเจ้าหน้าที่จากประเทศไทยดูแลตลอดการเดินทาง ๑.๔  เรียนรู้ภาษาและร่วมกิจกรรมในสถาบันตามที่สถาบันกำหนด ๑.๕  ทัศนศึกษา ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ตามความเหมาะสมของสถานการณ์และความสนใจของผู้ร่วมกิจกรรม ๑.๖  เป็นตัวแทนเยาวชนไทยในการเผยแพร่เอกลักษณ์อันดีของไทย ๑.๗  ปฏิบัติตามกฏระเบียบของทางสถาบันทุกประการ ๑.๘  ได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ๒.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ๒.๑  สัญชาติไทย ...

Read More »

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามรับด่วนผู้บริหาร อาจารย์- บุคลากรกว่า 64 อัตรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามรับด่วนผู้บริหาร อาจารย์- บุคลากรกว่า 64 อัตรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษากำลังเปิดรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน ตำแหน่งผู้บริหารอาจารย์ประจำ และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน รวม 64 ตำแหน่งประกอบด้วย 1.หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา 1 อัตรา 2..หัวหน้าฝ่ายบัญชี 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ตรงตามสายงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพอใช้ขึ้นไป ตำแหน่งที่ 2 หัวหน้าฝ่ายบัญหากมีประสบการณ์มาก่อนจะต้องมีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบจะได้ รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ประจำประกอบด้วย 1.อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์  จำนวน  3  อัตรา 2.อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 3 อัตรา 3.อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา 4. อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา 5.อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา 6.อาจารย์สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จำนวน 3 อัตรา 7.อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา 8.อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 3 อัตรา ...

Read More »

ประกาศทุนรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียประจำปีการศึกษา 2556/2557

ประกาศทุนรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียประจำปีการศึกษา 2556/2557

กระทรวง การต่างประเทศ ได้ประกาศแจ้งว่ากระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ประกาศรายชื่อนักศึกษาไทยที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556/2557 ในระดับปริญญาตรี ระดับผู้เชี่ยวชาญ และระดับปริญญาโท จำนวน 18 ทุน สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่ 1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับเงินสนับสนุนรายเดือนและที่พัก อย่างไรก็ตาม ฝ่ายรัสเซียไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินประกันสุขภาพประจำปี (ประมาณ 250 ดอลล่าร์สหรัฐ) ค่าเดินทางจากต่างประเทศไปกรุงมอสโก (ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน) และค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากกรุงมอสโกไปเมืองที่สถานศึกษาตั้งอยู่ (ประมาณ 250 ดอลลาร์สหรัฐ) 2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาควรเดินทางไปถึงรัสเซียก่อนวันที่ 1 กันยายน 2556 โดยขอให้เตรียมเอกสาร ได้แก่ ใบประกาศนียบัตรตัวจริงและเอกสารประกอบ เอกสารทางการแพทย์ และรูปถ่ายขนาด 3×4 เซนติเมตร จำนวน 7 รูป 3. ตามกฎหมายคนเข้าเมืองของรัสเซีย ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องเดินทางไปถึงรัสเซียไม่น้อยกว่า 20 วันก่อนวันหมดอายุของการตรวจลงตรา ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า เงินสนับสนุนค่าครองชีพโดยรัฐบาลรัสเซียที่จัดสรรให้แก่นักศึกษาต่างชาติ เดือนละประมาณ 1,500 บาท ไม่เพียงพอต่อการครองชีพในรัสเซียซึ่งมีค่าใช้จ่ายเดือนละประมาณ 25,000-30,000 บาท ดังนั้นผู้ได้รับทุนควรพิจารณาจัดเตรียมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายนอกเหนือจาก เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลรัสเซีย ติดตามเรื่องราวน่าสนใจอื่น ๆ http://sakrapee.com/ ที่มา : ...

Read More »
Scroll To Top