ข่าวการศึกษา

รับตรง นักเรียนเรียนดีชนบท ม.อุบลราชธานี 2557

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเรียนดีชนบท เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง โควตานักเรียนเรียนดีชนบท ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 460 คน ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2556 โดยกรอกใบสมัครที่ เว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th  คุณสมบัติโดยทั่วไป 1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียน 4 ภาค อยู่ในลำดับที่ไม่เกินร้อยละ 20 ของสายขั้น ( ม.6) 3. เป็นผู้ที่สังกัดในสถานศึกษาที่อยู่นอกเขตอำเภอเมือง ในจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี จำนวน 10...

‘นิด้า’ให้ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม-ค่าหน่วยกิต ครั้งที่ 3

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทที่ ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เพื่อ ส่งเสริมให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการศึกษา และมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีอยู่ในเกณฑ์ดี ให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ ในสถาบัน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  - 16 สิงหาคม 2556 ทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทที่ ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖  โดยสถาบันให้การสนับสนุนผู้ผ่านการดัด เลือกกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทที่ ๑ ให้ได้รับยกเว้น ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษาจะต้องชำระในการลงทะเบียนในแต่ ละภาคการศึกษา และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา ๒ ปี ๑ คณะที่เปิดรับสมัคร ๑.๑ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ๑.๒...

รับตรง โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557 (กลุ่มที่ 1)

  การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557(กลุ่มที่ 1) คุณสมบัติ  - รับจากนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า   การคัดเลือก :  โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คัดเลือกโดยการสอบ 6 รายวิชา  ได้แก่ สามัญ1 (ภาษาไทย+สังคมศึกษา),คณิตศาสตร์, อังกฤษ, เคมี, ฟิสิกส์ และ ชีววิทยา  รับจำนวน 30 คน โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คัดเลือกโดยการสอบ 6 รายวิชา  ได้แก่ สามัญ1 (ภาษาไทย+สังคมศึกษา), คณิตศาสตร์, อังกฤษ,...

ม. เทคโนโลยีสุวรรณภูมิรับอาจารย์ 85 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ 85 อัตรา ตำแหน่งที่รับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 13 อัตรา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 4 อัตรา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 35 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 23 อัตรา ดูรายละเอียดจาก www.rmutsb.ac.th/2011/home/ ปิดรับสมัครวันที่ 25 กรกฎาคม ที่มา : www.enn.co.th

Update!!! 2 โครงการ รับตรง วิศวะฯ ม.ศิลปากร 2557

โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวนที่รับเข้าศึกษา  50 คน คุณสมบัติ - ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือต้องเป็นผู้ที่กำลัง ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5) ไม่ต่ำกว่า 2.75 ค่าสมัคร 500 บาท กำหนดการ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวนที่รับเข้าศึกษา  50 คน คุณสมบัติ - ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือต้องเป็นผู้ที่กำลัง ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

รับตรง แพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2557

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2557 ***ระเบียบการจริงยังไม่ออก นะครับ...ถ้าถ้ามีการ Update เพิ่มจะนำมาโพสเพิ่มเติมนะครับ !!!! ที่มา : http://www.enn.co.th

เปิดรับเรียนนายสิบตำรวจ 1,593 อัตรา เริ่ม19ก.ค.นี้

การ คัดเลือกบุคคลภายนอก (เพศชาย) ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ (นสต.)  1,593 อัตรา วิธีสอบข้อเขียน ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑๒๐ ข้อ ๑๒๐ คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที ๑. ความสามารถทั่วไป จำนวน ๒๕ ข้อ ๒. ภาษาไทย จำนวน ๒๕ ข้อ ๓. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)...

รับตรง คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 2557

ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2557 ประเภทโครงการปกติ สาขาวิชาและจํานวนที่รับเข้าศึกษา - สาขาวิชาการออกแบบภายใน 61 คน - สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 41 คน - สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 35 คน - สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 45 คน - สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา  25 คน - สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 30 คน กำหนดการ ประเภทโครงการพิเศษ จํานวนที่รับเข้าศึกษา 45 คน กำหนดการ ประเภทโควตาภูมิภาค กำหนดการ ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชาและจํานวนที่รับเข้าศึกษา - สาขาวิชาการออกแบบภายใน 1 คน - สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 1 คน - สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 คน -...

มธ.ศูนย์ลำปางเตรียมเปิด 2 คณะตอบสนองท้องถิ่น

มธ.ศูนย์ลำปางเตรียมเปิด 2 คณะตอบสนองท้องถิ่น ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) เปิดเผยว่า  ตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการขยายโอกาสทางการศึกษา นำองค์ความรู้ไปสู่ภูมิภาคหรือระดับท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นในปีการศึกษา 2557 มธ.ศูนย์ลำปาง มีนโยบายจะเปิดหลักสูตรใหม่เพิ่มอีก  2 หลักสูตร คือ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ในระดับปริญญาตรี และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในระดับปริญญาโท เพื่อให้เยาวชนในภาคเหนือได้มีโอกาสการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้อง การของท้องถิ่นมากขึ้น  ขณะที่ปัจจุบันมธ.ศูนย์ลำปาง เปิดสอน 4 คณะ ได้แก่คณะนิติศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม และวิทยาลัยสหวิทยาการ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมานายบุญชู นายบุญชู ตรีทอง อดีต...

รับสมัครครอบครัวเจ้าภาพ ดูแลเยาวชนจาก10ชาติโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

สำนักงานส่งเส ริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) จะเปิดรับสมัครครอบครัวเจ้าภาพเพื่อรับเยาวชนจากประเทศต่าง ๆ จำนวน ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม ลาว มาเลเซีย กัมพูชา อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และพม่า ไปพักกับครอบครัวไทยในระหว่าง ที่เรือนิปปอนมารู แวะเยือนประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายน ศกนี้ นางญาณี เลิศไกร ผู้อำนวยการ สท. กล่าวว่า เรือนิปปอนมารูจะแวะมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔...

โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ(ช้างเผือก) ลาดกระบัง 2557

โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ(ช้างเผือก) ประจำปีการศึกษา 2557 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คุณสมบัติของโรงเรียนในโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก) 1.โรงเรียนนั้นจะต้องมีนักเรียนชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 100 คนขึ้นไป 2. สําหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่ถึง 100 คน อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นรายๆไป 3. การเสนอชื่อนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับจํานวนนักเรียนในชั้น ม.6 หรือได้รับการ 4. พิจารณาเป็นรายๆไป ในสายวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์ที่กําหนดดังนี้ - นักเรียน 100 คน ขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ 3 คน คือ นักเรียนที่ได้อันดับที่ 1-3 - นักเรียน 200 คน ขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ 6 คน คือ...

ปฏิทินการและเกณฑ์การรับตรง 12 จังหวัด ม.บูรพา 2557

ปฏิทินการและเกณฑ์การรับตรง 12 จังหวัด มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2557 ที่มา : http://www.enn.co.th

หนุนเด็กจบอาชีวะเก่งภาษา เสนอให้มีทุนเรียน ทุนตั้งตัว

กมธ.ศึกษา เสนอจัดตั้งกองทุนผู้สำเร็จอาชีวศึกษาขึ้น เพื่อให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษากู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพหวังเพิ่มสัดส่วนผู้ เรียนสายอาชีวศึกษากับสายสามัญศึกษา เป็น 50 ต่อ 50 และ 60 ต่อ 40 นายประกอบ รัตนพันธ์ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.)การศึกษา สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยภายหลังการประชุมสัญจรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการอาชีวศึกษา ร่วมกับผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ว่า จากการติดตามการจัดการศึกษายังไม่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ถึงแม้ว่าทุกรัฐบาลจะมีนโยบายเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษากับสายสามัญ ศึกษา เป็น 50 ต่อ 50 และ 60 ต่อ 40 มีแต่นโยบาย แต่ไม่มีมาตรการสนับสนุน ซึ่ง กมธ.การศึกษาฯ...

รับตรง โครงการ “สถาภูมิ (STABHUMI)” ม.สงขลาฯ 2557

โครงการ "สถาภูมิ (STABHUMI)" คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2557  รับจำนวน 60 คน คุณสมบัติ - กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายวิทย์ - GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 - GPA คณิต วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.25 กำหนดการ ที่มา : http://www.enn.co.th

สตช.แจ้งรับวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.เป็นข้าราชการตำรวจ1,593 อัตรา สอบ1ก.ย.นี้

เว็บไซต์ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งกำหนดการการรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ (นสต.) ประจำปี พ.ศ.2556 โดยแจ้งว่า ในปี 2556 นี้เปิดรับจำนวน 1,593 อัตรา ทำการสอบวันที่ 1 กันยายน 2556 สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.rcm.edupol.org หรือ www.policeadmission.org ความคืบหน้าทีมข่าว ENN จะนำเสนอต่อไป ที่มา : http://www.enn.co.th

โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ม.สงขลานครินทร์ 2557

โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2557  คุณสมบัติ - เป็นนักเรียนชั้น ม.6 สายสามัญ และสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 - GPAX 4 ภาคการศึกษา ตามแต่ละสาขากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ) กำหนดการ ที่มา : http://www.enn.co.th

ม.ร.ชวนประกวดวรรณกรรมรามคำแหง ปี 2556 ชิงกว่า2แสนบาท

คณะ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง และสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปส่งผลงานประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2556 โดยให้ส่งผลงานประกวดรางวัลวรรณกรรมในประเภทร้อยแก้ว-ร้อยกรอง ชิงเงินรางวัล 220,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2556 ผู้สนใจสอบถามได้ที่ คณะมนุษยศาสตร์ โทร. 02-318-0054-5 ต่อ 1011 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.human.ru.ac.th ที่มา : http://www.enn.co.th

Update 2 โครงการ รับตรง มจธ. 2557

โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT คณะที่เปิดรับ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์ - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี - โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาร์ต - สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม คณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร ตามแต่ละคณะกำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ) กำหนดการโครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ คณะที่เปิดรับ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์ - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี - โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาร์ต - สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม - สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร ตามแต่ละคณะกำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ) กำหนดการ ที่มา : http://www.enn.co.th  

รับตรง โครงการเพิ่มพิเศษ วิศวะฯอุสาหกการ และโลจิสติก มศก.

รับตรง โครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาการและสาขาวิศวกรรมการจัดการ และโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557 จำนวนการรับ - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาการ  40 คน - สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์  40 คน คุณสมบัติ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สาย วิทย์-คณิต - GPAX 4 ภาคการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 ค่าสมัคร 500 บาท กำหนดการ ที่มา : http://www.enn.co.th

แลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรม AYC เปิดรับสมัครแล้ว

โครงการแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรม AYC ประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชน ไทยในฐานะยุวทูต เดินทางไปศึกษาและพักกับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นระยะเวลา 1 ปี เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีทางเลือกทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้นําระดับนานาชาติซึ่งต้องมีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาของประเทศเจ้าภาพอย่างดียิ่ง ประเทศที่สามารถเลือกได้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศอังกฤษ ประเทศแคนาดา ประเทศเยอรมนี ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศนอร์เวย์ ประเทศสวีเดน ประเทศฟินแลนด์ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  คุณสมบัติผู้สมัคร 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีและไม่เกิน 18 ปี ณ วันเดินทาง (นับถึงวันที่...