Tags Posts tagged with "ลาดกระบัง 2557"

Tag: ลาดกระบัง 2557

โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ(ช้างเผือก) ลาดกระบัง 2557

โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ(ช้างเผือก) ประจำปีการศึกษา 2557 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคุณสมบัติของโรงเรียนในโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก) 1.โรงเรียนนั้นจะต้องมีนักเรียนชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 100 คนขึ้นไป 2. สําหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่ถึง 100 คน อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นรายๆไป 3. การเสนอชื่อนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับจํานวนนักเรียนในชั้น ม.6 หรือได้รับการ 4. พิจารณาเป็นรายๆไป ในสายวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์ที่กําหนดดังนี้ - นักเรียน 100 คน ขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ 3 คน คือ...