โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ(ช้างเผือก) ลาดกระบัง 2557

โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ(ช้างเผือก) ประจำปีการศึกษา 2557 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คุณสมบัติของโรงเรียนในโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก) 1.โรงเรียนนั้นจะต้องมีนักเรียนชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 100 คนขึ้นไป 2. สําหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่ถึง 100 คน อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นรายๆไป 3. การเสนอชื่อนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับจํานวนนักเรียนในชั้น ม.6 หรือได้รับการ

Read more