Home >> Tag Archives: โครงการผลิตแพทย์ ม.วลัยลักษณ์57

Tag Archives: โครงการผลิตแพทย์ ม.วลัยลักษณ์57

Feed Subscription

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.วลัยลักษณ์ 2557

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.วลัยลักษณ์ 2557

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท จำนวน 48 คน จาก 5 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา และภูเก็ต ดังนี้ – กระบี่ 4 คน – ตรัง 14 คน – นครศรีธรรมราช 18 คน – พังงา 4 คน – ภูเก็ต 8 คน คุณสมบัติ – เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2556 และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 – ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ชั้น ม.4-ม.6 ใน 5 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง ...

Read More »
Scroll To Top