20130709131640

20130709131640โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีการศึกษา 2557

จำนวนรับเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท จำนวน 48 คน จาก 5 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา และภูเก็ต ดังนี้
– กระบี่ 4 คน
– ตรัง 14 คน
– นครศรีธรรมราช 18 คน
– พังงา 4 คน
– ภูเก็ต 8 คน

คุณสมบัติ
– เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2556 และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557
– ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ชั้น ม.4-ม.6 ใน 5 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา และภูเก็ต
– เกิด หรือ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน 5 จังหวัดดังกล่าว ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ณ วันที่เริ่มรับสมัครสอบคัดเลือก (ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2551 ถึง 9 กรกฎาคม 2556)
*ทั้งนี้ในการใช้สิทธิ์เลือกสมัครในโควตาจังหวัดใดใน 5 จังหวัดดังกล่าว ให้ยึดถือภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน หรือสถานที่เกิดตามสูติบัตร
– ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันของรัฐในปีการศึกษา 2557 ตามโครงการพิเศษต่างๆที่ได้ยืนยันสิทธิ์กับสถาบันที่คัดเลือกไว้เรียบร้อย แล้ว

กำหนดการ

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี
1. รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 15 กรกฎาคม – วันที่ 30 กันยายน 2556
2. ชำระเงินค่าสมัคร และส่งเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 18 ตุลาคม 2556
4. สอบข้อเขียนวิชาสามัญ 7 วิชา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาสามัญ และมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ สอบสัมภาษณ์ และทดสอบสุขภาพจิต ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
6. กิจกรรมค่ายวิชาการ สอบสัมภาษณ์ และทดสอบสุขภาพจิต วันที่ 13-16 ธันวาคม 2556
7. การประกาศผลการคัดเลือกขั้นสุดท้าย 19 ธันวาคม 2556
8. การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ และตรวจสุขภาพ (ตัวจริง และตัวสำรอง) ตามประกาศทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์
http://smd.wu.ac.th หรือ
a href=”http://www.wu.ac.th”>http://www.wu.ac.th

ที่มา : http://www.enn.co.th